Regulamin obowiązujący od 22-08-2018r.

§1. 
Definicje

1. Określenia występujące w Regulaminie:

1.1 Organizator – Klubokawiarnia likeKonik – nauka, kultura i sztuka dla dzieci, prowadzona przez Piotra Gracjasz, Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, NIP 551-251-79-67,
1.2 Uczestnik - osoba biorąca udział w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora,
1.3 Klient - osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora, będąca Uczestnikiem lub zawierająca umowę w imieniu własnym na rzecz innego Uczestnika,
1.4 Opiekun - rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka,
1.5 Wydarzenie - zajęcia i warsztaty dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów, przyjęcia urodzinowe, przedstawienia teatralne, imprezy okolicznościowe, opieka nad dziećmi oraz inne usługi świadczone przez Organizatora, które są przedstawione w ofercie,
1.6 Usługa - organizowane przez Organizatora Wydarzenie
1.7 System rezerwacji - system komputerowy dostępny poprzez serwis internetowy dostępny w domenie www.likekonik.pl, za pomocą którego Klient rezerwuje Usługę, a Organizator rejestruje i przechowuje dane o zarezerwowanych Usługach, dane Klientów, Uczestników oraz Opiekunów, zabezpieczone przed ich bezprawnym przeglądaniem oraz kopiowaniem,
1.8 Bilet - dokument stanowiący dowód zapłaty, uprawniający do jednorazowego skorzystania z Wydarzenia,
1.9 Karnet - dokument stanowiący dowód zapłaty za Usługi, uprawniający do skorzystania z wybranych i opłaconych Wydarzeń w ilości większej niż jedna, w określonym wcześniej terminie,
1.10 Karta klubowa - karta Uczestnika stanowiąca dowód rejestracji w Systemie rezerwacji i stanowiąca wraz z biletem jednorazowym lub karnetem jedyny dokument uprawniający do korzystania z Usług.
1.11 Strefa zabawy – miejsce w placówce Organizatora przystosowane do zabawy dla dzieci
1.12 Cennik – cennik oferowanych przez Organizatora Usług, dostępny w placówce Organizatora oraz w serwisie www.likekonik.pl.

§2.
Postanowienia ogólne

1. Organizator oferuje następujące Usługi:

1.1          Organizacja zajęć i warsztatów dla dzieci oraz rodziców, opiekunów i innych osób,
1.2          Organizacja opieki nad dziećmi,
1.3          Organizację zabawy w Strefie zabawy,
1.4          Organizacja przyjęć urodzinowych dla dzieci,
1.5          Organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci,
1.6          Organizacja wystaw, wernisaży i innych imprez tematycznych,
1.7          Organizacja koncertów muzycznych dla dzieci,
1.8          Organizacja innych Wydarzeń uzgodnionych z Klientem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej oferty, przy czym zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Organizator świadczy Usługi na podstawie Umowy o świadczenie Usługi jednorazowej, w wybranym przez Klienta terminie, na podstawie wykupionego Biletu na wybrane Wydarzenie, za cenę określoną w Cenniku, lub Usługi na więcej niż jedno Wydarzenie w kolejnych terminach, określonych na podstawie rodzaju wykupionego przez Klienta Karnetu, za cenę określoną w Cenniku.
3. Organizator nie odpowiada za mienie Klienta pozostawione w placówce Organizatora.
4. Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego w czasie korzystania z Usług.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Organizatora i podanych do wiadomości Uczestników.
6. Z Usług nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. W razie nieskorzystania z Usługi na podstawie Karnetu, na skutek choroby, Uczestnik ma prawo do skorzystania z Usługi zamiennej w uzgodnionym z Organizatorem terminie, przy zachowaniu warunków określonych w §5. pkt 3,
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.
8.  Na terenie placówki Organizatora obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, oraz wprowadzania zwierząt.

§3.
Zasady udziału w Wydarzeniach oraz płatności

1. Osoby korzystające z Usług na zasadach określonych w Punkcie 2 zobowiązane są do dokonania uprzedniej rejestracji w Systemie rezerwacji,
2. Rejestracja w Systemie rezerwacji polega na:
2.1 Wypełnieniu i potwierdzeniu formularza w Systemie rezerwacji, znajdującego się na stronie www.likekonik.pl, wraz z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, przy czym rezerwacji może dokonać Klient osobiście w placówce Organizatora lub na życzenie Klienta Organizator,
2.2 Dokonaniu opłaty za Usługę, według danych zawartych w informacji przesłanej przez System rezerwacji, na podany w formularzu rezerwacji adres e-mail Klienta, zgodnie z obowiązującym Cennikiem, przy czym opłaty można dokonać osobiście gotówką, przelewem na podany nr rachunku bankowego lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYU,
2.3 Wydaniu lub przesłaniu przez Organizatora na adres e-mail Klienta, potwierdzenia rejestracji na Wydarzenie, lub w przypadku Karnetu na Wydarzenia,
3. Karta klubowa wystawiana jest na imię i nazwisko dziecka, a w przypadku innych Usług na imię i nazwisko Klienta i upoważnia do zniżek i rabatów znajdujących się w Cenniku.
3.1 Każde dziecko zobowiązane jest przed przystąpieniem do Wydarzenia, do każdorazowego okazywania Biletu, Karnetu lub Karty klubowej,
3.2 Jednorazowa opłata za wydanie Karty Klubowej podana jest w Cenniku,
3.3 W wypadku utraty Karty Klubowej przez Uczestnika, koszt wydania jej duplikatu, podany w Cenniku, ponosi Klient,
4. Karta klubowa wystawiona na imię i nazwisko dziecka upoważnia do uczestniczenia w Usłudze jednego Opiekuna dziecka,
5. Imienna Karta Klubowa nie może być udostępniania i wykorzystywana przez osoby trzecie,
6. Bilet, Karnet lub Karta klubowa stanowią jedyny dokument uprawniający do korzystania z Usług Organizatora. W razie utracenia Biletu, Karnetu lub Karty klubowej, Organizator może odmówić Usługi chyba, że Klient  w inny sposób potwierdzi opłatę za Usługę,

 

§4.
Ochrona danych osobowych

1. Klauzula informacyjna obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

1.1 Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Klubokawiarnia likeKonik – nauka, kultura i sztuka dla dzieci, prowadzona przez Piotra Gracjasz, Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, NIP 551-251-79-67,
 
1.2 Kontakt do Administratora danych osobowych
Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: kontakt@likekonik.pl
 
1.3 Jakie dane przetwarzamy?
Dane klienta: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, datę rejestracji na wydarzenie oraz potwierdzenie zapisu na usługi stałe - dostarczanie newslettera.
 
1.4 Cel przetwarzania danych
W przypadku rejestracji na newsletter strony www.likekonik.pl: wykonanie umowy - zapewnienie możliwości przesyłania newslettera - okresowej informacji drogą elektroniczną o ofertach i promocjach wydarzeń dla dzieci.
 
W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na newsletter podczas rejestracji na wydarzenie dla dzieci, zgodnie z Regulaminem na stronie www.likekonik.pl i nie anulowali jej później - wysyłanie newslettera - jak wyżej.
 
1.5Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
Oferty newslettera nie są profilowane.
 
1.6 Podstawa prawna przetwarzania
Wykonanie umowy - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, której stroną jest Klient, zgodnie z Regulaminem serwisu www.likekonik.pl.
Oświadczenie klienta o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu strony www.likekonik.pl, będące zgodą na założenie konta w serwisie www.likekonik.pl, wyrażone zostało poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji na wydarzenie.
 
Zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) celem okresowego otrzymywania informacji o ofertach i wydarzeniach dla dzieci, zgodnie z Regulaminem serwisu www.likekonik.pl, wyrażona jest poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu rejestracji na wydarzenie, lub dokonanie zapisu do newslettera na stronie https://www.likekonik.pl/newsletter/subscribe
 
1.7 Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
Adres e-mail na który będzie wysyłany newsletter będzie udostępniony podmiotowi przetwarzającemu wysyłkę newslettera w naszym imieniu: GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, budynek A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984
 
1.8 Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe klientów przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy - do zakończenia korzystania z usług.
 
1.9 Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Dane klientów przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu - udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji oraz bazy danych.

 

2. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich i dziecka danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz, że będą one wykorzystywane przez Organizatora, w celu zawarcia i wykonywania umów zawartych z  Organizatorem, oraz w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Organizatora.

Administratorem danych osobowych jest Klubokawiarnia likeKonik – nauka, kultura i sztuka dla dzieci, prowadzona przez Piotra Gracjasz, Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, NIP 551-251-79-67,

3.  Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Organizatora, informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych  Osobowych (RODO), a w szczególności na przesyłanie na podany w zgłoszeniu rezerwacyjnym adres poczty elektronicznej, informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Organizatora oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanego w Systemie rezerwacji adresu poczty elektronicznej w ww. celu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż powyższą zgodę może odwołać w dowolnym momencie np. poprzez wysłanie wniosku na adres: kontakt@likekonik.pl.

§5.
Korzystanie z Usług

1. Usługi dla dzieci kierowane są do dzieci w wieku od 6 miesiąca do lat 12. Organizator zastrzega sobie prawo oceny, czy dziecko może korzystać z danej Usługi.
2. Usługi dla rodziców, opiekunów i innych osób opisane są szczegółowo w serwisie www.likekonik.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi z uzasadnionych powodów.
4. Usługi świadczone są przez Organizatora w cenach podanych w Cenniku oraz terminach, dostępnych w lokalu oraz w serwisie www.likekonik.pl,
5. Dziecku biorącemu udział w Usłudze może towarzyszyć jeden Opiekun,
6. Wydarzenia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem,
7. Dziecko biorące udział w Wydarzeniu może za zgodą Opiekuna, pozostać pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanej Usługi, przy czym  dziecko powinno być w wieku powyżej 3 lat i powinno zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż w terminie podanym jako zakończenie tego Wydarzenia.
8. Do udziału w Wydarzeniu uprawnieni są również Opiekunowie oraz inne osoby dla których przygotowana została Oferta,
9. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
10. Uczestnik korzystający po raz pierwszy z Usług Organizatora może skorzystać z bezpłatnej Usługi – Wydarzenia pokazowego, dla którego istnieje taka możliwość, po dokonaniu rezerwacji w Systemie rezerwacji. Informacja o takich Wydarzeniach (cyklicznych) dostępna jest w placówce Organizatora. Kolejną Usługę należy opłacić wg. Cennika. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w rezerwacji w zależności od dostępności wybranej Usługi.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia Usług nieobjętych opcją nieodpłatnego udziału.

§6.
Inne postanowienia dot. Usług 

1. W przypadku rezygnacji z opłaconego Biletu lub Karnetu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztu opłaconych Usług,
2. W razie niewykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innej Usługi uzgodnionej z Organizatorem, a w przypadku braku podobnej Usługi, Organizator zwróci Klientowi całą zapłaconą kwotę w terminie 7 dni od przyjęcia zgłoszenia na zasadach określonych w zgłoszeniu.  W razie nieskorzystania z zaproponowanej i potwierdzonej przez Klienta Usługi zamiennej, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystaną Usługę,
3. W razie nieskorzystania przez Uczestnika z Usługi, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator może zapewnić zamienną Usługę równorzędną, w terminie opłaconych Usług lub w innym uzgodnionym terminie, nie później niż 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności, z zastrzeżeniem punktu 5.
4. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę, ani do zwrotu pieniędzy lub zaproponowania kolejnego terminu zamiennej Usługi równorzędnej uzgodnionej z Klientem, która nie została wykorzystana.
5. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 3 jest powiadomienie Organizatora o nieobecności co najmniej na 1 dzień poprzedzający termin Usługi, w godzinach 9:30 – 19:00 oraz uzyskanie numeru zgłoszonej nieobecności.
6. Zgłoszenie może zostać wykonane poprzez:
a) wysłanie wiadomości sms o treści „Nieobecność: nazwa i data Wydarzenia, imię i nazwisko Uczestnika, termin nieobecności” na numer: +48 
798 065 003
b) w wyjątkowych sytuacjach kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerem +48 798 065 003, przy czym brak możliwości połączenia nie jest usprawiedliwieniem braku przekazania zgłoszenia,
7. Organizator może określić Usługi wyłączone z procedury opisanej w punkcie 5. Dotyczy to w szczególności Wydarzeń jednorazowych, okazjonalnych lub innych specjalnych.
8. Uczestnicy korzystający z Usług na podstawie Karnetu, mają możliwość rezerwacji wybranych Usług na kolejny okres z pierwszeństwem przed innymi Uczestnikami, przy czym rezerwacja kolejnego Karnetu musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia.

§7.
Organizacja imprez zamkniętych.

1. Warunkiem rezerwacji terminu Wydarzenia - przyjęcia urodzinowego lub innego Wydarzenia jest wypełnienie i podpisanie Zlecenia Rezerwacji oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki zgodnie z Cennikiem.
2. Cena przyjęcia urodzinowego lub innego Wydarzenia uzależniona jest od wybranego zakresu i rodzaju imprezy. Cena kalkulowana jest każdorazowo indywidualnie i określona jest w Zleceniu Rezerwacji.
3. Warunkiem wejścia na Wydarzenie jako gość jest posiadanie imiennego zaproszenia lub potwierdzenie nazwiska na liście zaproszonych osób.
3.  Rezygnacja z terminu Usługi musi zostać dokonana pisemnie, poprzez email lub osobiście w placówce Organizatora, poprzez odpowiedni zapis na Zleceniu Rezerwacji.
4. W przypadku rezygnacji z Usługi, zasady zwrotu zaliczki będącej rezerwacją terminu Wydarzenia są następujące:
4.1 W przypadku rezygnacji z Usługi nie później niż 30 dni przed jej ustalonym terminem, może nastąpić zmiana terminu Usługi z zachowaniem pełnej wartości zaliczki, lub rezygnacja z Usługi bez zwrotu zaliczki,
4.2 W przypadku rezygnacji z Usługi pomiędzy 30 dniem, a 14 dniem przed jej ustalonym terminem, może nastąpić zmiana terminu Usługi z zachowaniem 50% zaliczki lub rezygnacja z terminu bez zwrotu zaliczki
4.3 W przypadku rezygnacji z Usługi na mniej niż 14 dni przed jej ustalonym terminem, zaliczka nie podlega zwrotowi,
5. Czas trwania Usługi określony jest w Cenniku. Wydłużenie czasu trwania Usługi możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
6. Organizator zapewnia prowadzenie Usługi przez co najmniej jednego Animatora. Opiekę nad Uczestnikami Usługi sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia rezerwacyjnego lub inna określona w tym zleceniu lub inna osoba wskazana przez Organizatora,
7. Do wyłącznej dyspozycji Uczestnika i jego gości przez czas trwania Usługi dostępna jest cała placówka Organizatora, z wyłączeniem sytuacji gdy postanowiono inaczej w zleceniu rezerwacji,
8. Organizator przewiduje możliwość organizowania innych Usług, których warunki oraz cena zostanie uzgodniona indywidualnie.

§8.
Strefa Zabaw

1. Strefa Zabaw otwarta jest w godzinach otwarcia placówki za wyjątkiem terminów, w których odbywają się Wydarzenia, lub kiedy Organizator ustali inny termin,
2. Ze Strefy Zabaw mogą korzystać dzieci w wieku od 1 miesiąca, przy czym dzieci do 36 miesięcy korzystają ze Strefy Zabaw wyłącznie pod opieką max. 2 pełnoletnich opiekunów,
3. Korzystanie ze Strefy Zabaw płatne jest wg. Cennika,
4. Pozostawanie dziecka w Strefie Zabaw pod opieką personelu Organizatora jest na własną odpowiedzialność Opiekuna i możliwe jest dla dzieci, które ukończyły 36 miesięcy życia,
5. Strefa Zabaw wyposażona jest w zabawki, materiały i pomoce edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez Uczestników, jednak nie mogą być wynoszone poza Strefę Zabaw i placówkę  Organizatora,
6. W przypadku naruszenia powyższej zasady Organizator ma prawo do wystawienia faktury na kwotę stanowiącą równowartość zabranego przedmiotu i obciążenie nią Klienta,
7. Dzieci wchodzą do Strefy zabaw w skarpetkach, dorośli zakładają ochraniacze na buty lub wchodzą w skarpetach,
8. Podczas zabawy nie wolno stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób, nie wolno popychać innych dzieci, nie wolno uderzać innych dzieci, nie wolno rzucać przedmiotami oraz niszczyć wyposażenia placówki,
9. Opiekunowie dzieci ponoszą pełną i jedyną odpowiedzialność za wszelkie szkody w placówce spowodowane przez ich dzieci lub osoby będące pod ich nadzorem,
10. Personel Organizatora może wezwać Opiekunów dzieci do interwencji lub opuszczenia placówki w przypadku zabaw dzieci, które stanowią zagrożenie dla nich samych lub innych,
11. Jedzenie i napoje można spożywać poza Strefą zabaw, tylko przy stolikach w części kawiarnianej placówki,
12. Na terenie placówki obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz,
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione w placówce,
14. Właściciel oraz personel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
15. Przebywanie na terenie placówki równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu,

§9.
Tryb postępowania reklamacyjnego

1.     Klient i Uczestnik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:

1.1.  Pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres siedziby Organizatora,
1.2.  Oświadczenie woli w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
1.3.  Skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres Sprzedawcy,

2.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

2.1.  Oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię i nazwisko - jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
2.2.  Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

3.     Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji,
4.     W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługa zostanie ponowiona bezpłatnie w stanie wolnym od wad. Ponowienie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.
5.     Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie możliwe, Organizator zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni. 

§10.
Odstąpienie od Umowy

1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z Art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Świadczenie Usług przez Sprzedawcę ma charakter usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, oraz w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

§11.
Postanowienia Końcowe

1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usług jest zaakceptowanie przez Uczestników lub Klientów wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,
2. Organizator zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W razie rozwiązania umowy z winy Klienta lub Uczestnika, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi,
4. W razie rezygnacji przez Klienta lub Uczestnika ze świadczonych Usług, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi,
5. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z odrębnym Cennikiem integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem, a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w placówce Organizatora oraz w serwisie internetowym www.likekonik.pl.
6. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
7. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w placówce Organizatora oraz w serwisie internetowym www.likekonik.pl.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin wszystkich Wydarzeń. Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.